Alkaline Peptone Water 500g/Chai *

Alkaline Peptone Water 500g/Chai *

660,000

Alkaline Peptone Water là môi trường tăng sinh không chọn lọc phân lập Vibrio spp theo ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC

Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam

Ordering infomation / Thông tin đặt hàng

Code Name Package
APW500 AgarCult Alkaline Peptone Water (APW) acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC 500g/Box
APW5000 AgarCult Alkaline Peptone Water (APW) acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC 5kg/Box
TCBS500 AgarCult Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS) 500g/Box
DCLS500 AgarCult Deoxycholate Citrate
Lactose Sucrose Agar (DCLS)
500g/Box
CGVIB500 ChromoGel Vibrio Agar 500g/Box
CGVCP500 ChromoGel VCP Agar 500g/Box
Ready to Use  
REAPW225S ReadyEnrichment Alkaline Peptone Water (APW) 225ml Sterile acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC 10bags/Box

100bags/Box

500bags/Box

TCBS90 AgarCult Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS) 90mm 20plates/Box

100plates/Box

DCLS90 AgarCult Deoxycholate Citrate
Lactose Sucrose Agar (DCLS) 90mm
20plates/Box

100plates/Box

CGVIB90 ChromoGel Vibrio Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

CGVCP90 ChromoGel VCP Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

BTAVCIN BTAntisera Vibrio cholera Inaba antiserum 2ml/vial
BTAVCO BTAntisera Vibrio cholera Ogawa antiserum 2ml/vial
BTAVCO1 BTAntisera Vibrio cholera O1 polyvalent antiserum 2ml/vial
BTAVCO139 BTAntisera Vibrio cholera O139  antiserum 2ml/vial