Blood Agar Base 500g/Chai *

Blood Agar Base 500g/Chai *

880,000

Blood Agar Base là môi trường nền cơ bản dùng trong pha chế môi trường thạch máu. Môi trường dùng nuôi cấy và định danh các vi khuẩn khó mọc trong thực phẩm, dược phẩm, lâm sàn và môi trường,…

Formula g/l
Beef extract 10
Tryptose 10
Sodium chloride 5
Agar 15
Total 40
pH: 7.4 ± 0.2 ở 250C