ChromoGel Listeria Mono Agar – L.mono

ChromoGel Listeria Mono Agar – L.mono

6,380,000

Môi trường nuôi cấy vi sinh màu dùng cấy phân lập và định danh Listeria monocytogenes được sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam