Listeria Ammonium Iron (III) Supplement acc. 11290

Listeria Ammonium Iron (III) Supplement acc. 11290

550,000

Chất bổ sung Listeria Ammonium Iron (III) Supplement dùng kèm với môi trường AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotics (Demi Fraser), bộ sản phẩm dùng tăng sinh mẫu trong qui trình kiểm tra Listeria monocytogenes theo ISO 11290

Ordering Infomation / Thông tin đặt hàng

Code Name Package
CGLIS500 ChromoGel Listeria Agar Base (ALOA) acc. ISO 11290 500g/box
CGLIS10SS ChromoGel Listeria Selective Supplement (ALOA) acc. ISO 11290 10vials/Box
CGLIS10ES ChromoGel  Listeria Enrichment Supplement (ALOA) acc. ISO 11290 20ml x 10vials/Box
CGLIS100ES ChromoGel  Listeria Enrichment Supplement (ALOA) acc. ISO 11290 100ml/Box
LHFBB500 AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base (Demi Fraser) acc. ISO 11290 500g/Box
LSS10S AgarCult Listeria Selective Supplement acc. ISO 11290 10vials/Box
LHFBBA500 AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotics (Demi Fraser) acc. ISO 11290 500g/Box
LAI10S AgarCult Listeria Ammonium Iron (III) Supplement 10vials/Box
LFBB500 AgarCult Listeria Fraser Broth Base acc. ISO 11290 500g/Box
CGLMA500 ChromoGel Listeria Mono Agar Base (L.mono) 500g/Box
CGLM10S ChromoGel Listeria Mono Supplement (L.mono) 10vials/Box
LPAB500 AgarCult Listeria Palcam Agar Base 500g/Box
LP10S AgarCult Listeria Palcam Supplement 10vials/Box
LOAB500 AgarCult Listeria Oxford Agar Base 500g/Box
LO10S AgarCult Listeria Oxford Supplement 10vials/Box
Ready to Use  
RELHFB225S

New

ReadyEnrichment Listeria Half Fraser Broth (Demi Fraser) 225ml Sterile acc. ISO 11290 10bags/Box

100bags/Box

500bags/Box

LFBT10 AgarCult Listeria Fraser Broth 10ml/tube acc. ISO 11290 50tube/Box
CGLIS90 ChromoGel Listeria Agar 90mm (ALOA) acc. ISO 11290 20plates/Box

100plates/Box

CGLIS60 ChromoGel Listeria Agar 60mm (ALOA) acc. ISO 11290 20plates/Box

100plates/Box

CGLMA90 ChromoGel Listeria Mono Agar 90mm (L.mono) 20plates/Box

100plates/Box

CGLMA60 ChromoGel Listeria Mono Agar 60mm (L.mono) 20plates/Box

100plates/Box

LPA90 AgarCult Listeria Palcam Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

LOA90 AgarCult Listeria Oxford Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

CTRHA50 ChemTest Rhamnose Rapid Test 50tests/Box
BTALMP BTAntisera Listeria monocytogenes Polyvalent 1ml/vial

2ml/vial