Qui trình nuôi cấy Clostridium perfringens

Qui trình nuôi cấy Clostridium perfringens