Qui trình nuôi cấy Escherichia coli và Coliform

Qui trình nuôi cấy Escherichia coli và Coliform